Projekty Unijne

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”

Działnie1.5 – „Nowoczesne firmy”

Poddziałanie 1.5.2 – „Odtworzenie dziedzictwa gospodarczego regionu”

Tytuł projektu „Kontynuacja tradycji regionalnych sposobem na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Budokop-Kruszywa”

Celem projektu jest  budowanie przewagi konkurencyjnej Wnioskodawcy poprzez tworzenie nowej oferty produktowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu poprzez kontynuacje  tradycji kamieniarskich. W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca podejmie działania zmierzające do wdrożenia
w działalności gospodarczej i dotychczasowej oferty produktowej kamienia łupanego. Nowa oferta produktowa w postaci kamienia łupanego i lastriko będzie możliwa do wprowadzenia dzięki kontynuacji tradycji w zawodzie kamieniarza.

Całkowita wartość projektu: 3 178 627,50 zł

Wkład EFRR: 1 754 705,75 zł

Image